Güncel Haberler

Kaza Tespit Tutanağı Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Kaza Tespit Tutanağı Nedir

Kaza anında kusurlu tarafı tespit eden kaza tespit tutanağı hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için listeledik.

2008 yılından bu yana maddi hasarlı kazalarda karşı tarafla anlaşmak şartıyla kaza hakkında tutanak tutulması ve sigorta şirketlerine bu tutanaklarla başvurulması uygulamada. Burada önemli olan, kaza tespit tutanaklarını dikkatli şekilde doldurmak. Çünkü, Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (tramer) kaza tespit tutanağı ile hangi tarafın kusurlu olduğunu ve kusur oranlarını buluyor.

 

Öncelikle, başınıza gelebilecek kaza durumlarına karşı kaza tespit tutanağından aracınızda bulundurmanızı öneriyoruz. Yukarıda da belirtildiği gibi sadece maddi hasar sonrası tutulan bu tutanaklardan önce diğer kazazede ile anlaşma yapmanız ve gerekli belgeleri forma eklemeniz gerekmektedir.

 

Kaza tespit tutanağı doldurulup sürücüler tarafından imzalanarak; trafik sigorta poliçeleri fotokopileri, ehliyetlerin fotokopileri, ruhsatların fotokopileri formlara eklenmelidir.

 

Kaza tespit tutanakları doldurulurken ifadeleri açık, net, anlaşılır ve yazılar okunaklı olmalıdır. Krokiler düzgün çizilmeli, araç plakaları eksiksiz ve doğru yazılmalı, trafiğin geliş-gidiş yönleri, yolun başlangıç-bitiş noktaları detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Bu hasarın belirlenmesi konusunda önemli bir yer tutar.

 

Eğer kazaya üç veya daha fazla araç karışmış ise iki tane form tutmak gerekir. Bu gibi durumlarda kaza tespit tutanağı formlarının her bir sürücü tarafından tek tek imzalanması gerekmektedir.

 

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Hazırlanır

Kaza Tespit Tutanağı
Kaza Tespit Tutanağı
 • İlk kutuya kazanın yaşandığı saat ve tarih bilgilerini yazın.
 • İkinci kutuya kazanın yaşandığı sokak, mahalle, ilçe ve il bilgilerini yazın.
 • Üçüncü kutuya kazaya şahit olan insanlar varsa onların bilgilerini yazın. Bu kutucuk genelde aralarında anlaşmaya varamamış sürücüler tarafından doldurulur.
 • Dördüncü, beşinci ve altıncı kurulara kazaya dahil sürücülerin ehliyet, araç ve sigorta poliçe bilgilerini yazın. Bir kopyaya kendi araç bilgilerinizi diğer kopyaya ise karşı tarafın bilgilerini yazın. Bilgilerin doğruluğunu kontrol edin.
 • Yedinci kutuya şablonda varsa araç bilgilerinin bulunduğu kodu işaretleyin.
 • Eğer yabancı bir araçla kaza yapmışsanız, sekizinci kutuya green card bilgilerini yazın.
 • Dokuzuncu kutuya araç boyutlarına göre çizim yapın ve A ve B araçları olarak adlandırarak çarpışma noktalarını işaretleyin.
 • İki nüshayı da imzalayın. (iki taraf için de geçerli)
 • Araçların 3-4 açıdan fotoğrafını çekip forma ekleyin.

 

İşlem tamam.

 

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağına ilişkin resmi genelgeyi aşağıdan okuyabilirsiniz.

 

Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge (28.12.2007 Sayı:2007/27)

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında tarafların kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşmaları halinde trafik kaza tespit tutanağı aşağıdaki esaslara göre düzenlenecektir.

 

 1. Yalnız maddi hasarlı trafik kazalarında taraflar kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşırlarsa bu genelgenin ekinde yer alan “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı”nı (Tutanak) yine ekte yer alan açıklamalara göre doldurur ve imzalarlar.

 

 1. Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir.

 

 1. İkiden fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde birden fazla form kullanılabilir. Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir.

 

 1. Tutanak formları kopyalanabilir nitelikte ve en az 2 nüsha olacak şekilde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince Kara Araçları Sorumluluk ile Kara Araçları sigorta branşlarında ruhsat sahibi olan sigorta şirketlerinden toplanan talebe göre bastırılır. Basım maliyetleri talep edilen miktara göre talep sahibi şirketler tarafından karşılanır.

 

 1. Bu şekilde düzenlenen Tutanak, Trafik Zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.

 

 1. Tutanak ile beraber araçlar kaza yerinden kaldırılmadan mümkünse araçların fotoğrafları çekilir ve fotoğraflar tutanak ile beraber değerlendirilir.

 

 1. Hak sahipleri karşı tarafın Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçesini veya kendi araçlarının kasko sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine yukarıdaki madde hükmüne uygun olarak doldurdukları Tutanak ve varsa fotoğraflar ile başvuracaklardır.

 

 1. Başvurulan sigorta şirketi en geç takip eden iş günü sonuna kadar Tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’ne (TRAMER) iletir.

 

 1. TRAMER, Tutanağı ve varsa fotoğrafları başvuru konusu trafik kazası ile ilgili Trafik Sigortası şirketleri ile Kasko Sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketlerine en geç takip eden iş günü sonuna kadar elektronik ortamda iletir.

 

 1. Sigorta şirketleri Tutanak ve varsa fotoğrafların TRAMER tarafından gönderilmesini müteakip 3 iş günü içinde bu Genelge ekinde yer alan kaza krokilerini de dikkate alarak Tutanak çerçevesinde %0, %50 ve %100 oranlarına göre sorumluluk değerlendirmesini yapar. Her bir şirket kendi sorumluluk değerlendirmesi sonucunu elektronik ortamda TRAMER’e iletir. Sigorta şirketlerinin, değerlendirme sonuçlarına elektronik ortamda gerçek zamanlı ulaşabilmelerini teminen gerekli alt yapı TRAMER tarafından oluşturulur.

 

 1. Sigorta şirketlerince yukarıdaki hükümler çerçevesinde varılan mutabakat, süresinde değerlendirmesini iletmeyen diğer şirketler için de bağlayıcıdır. İlgili şirketlerden birisi sorumluluk değerlendirmesi yukarıdaki hükümlere uygun olarak TRAMER’e göndermesine rağmen diğer şirketler süresi içinde göndermemişlerse değerlendirme gönderen şirketin belirlediği sorumluluk oranları esastır.

 

 1. TRAMER, iletilen değerlendirmelerde mutabakata varıldığını tespit ederse, bu çerçevede belirlenen sorumluluk oranlarını ilgili sigorta şirketlerine bildirir.

 

 1. TRAMER tarafından 9 uncu maddeye göre yapılan gönderimi izleyen 3 iş gününde yapılan şirket değerlendirmelerinde farklı sonuçlara ulaşıldığının tespiti halinde, Tutanak ve varsa fotoğraflar bu Genelgenin 17 nci maddesine göre TRAMER bünyesinde oluşturulan ilgili Tutanak Değerlendirme Komisyonuna (Komisyon) TRAMER’ce sunulur. Komisyon, Tutanağı ve varsa çekilen fotoğrafları inceleyerek sorumluluk oranlarını %0, %50 ve %100 oranları çerçevesinde kesin olarak belirler. Sonuç TRAMER aracılığıyla ilgili şirketlere elektronik ortamda bildirilir.

 

 1. İlgili sigorta şirketi yukarıdaki maddeler kapsamında kendisine sorumluluk oranlarının iletilmesinin ve gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından sekiz iş günü içinde tazminatı ödeyecektir. Kara Taşıtları Kasko Sigortasına ilişkin hükümler saklıdır.

 

 1. TRAMER, hak sahiplerinin tutanak incelemesi başvurularının hangi aşamada olduğunu internet üzerinden öğrenmelerini sağlayacak altyapıyı kurar.

 

 1. Aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı trafik zabıtası tarafından düzenlenecektir.

 

 1. Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
 2. Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
 3. Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
 4. Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu kurumlarına ait olması,
 5. Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
 6. Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
 7. Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasının bulunmaması,
 8. Trafik kazası ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.

 

 1. Bu Genelge kapsamında trafik kazalarında kusur değerlendirmesi yapmak üzere Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (Birlik) Yönetim Kurulu Kararı ile TRAMER bünyesinde yeterli sayıda Komisyon kurulur. Her Komisyon biri başkan olmak üzere 3 üyeden oluşur. Komisyonların Başkan ve üyeleri, yetkili olacakları bölgeler Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komisyon üyelerinin ücret ve sair mali hakları, TRAMER tarafından karşılanır. Komisyon çoğunlukla karar verir. Komisyon üyeleri çekimser oy kullanamaz. Oylamada eşitlik olması halinde Komisyon başkanının oy kullandığı oran karara esas alınır. Komisyon gelen işleri en çok 3 iş günü içinde sonuçlandırmak zorundadır.

 

 1. Tutanak, tutanağın doldurulmasına ilişkin açıklamalar ve örnek tutanaklar poliçe ile beraber sigorta şirketlerince işletenlere ücretsiz olarak verilir.

 

 1. Birlik ve TRAMER internet sitelerinde Tutanak ve doldurulmuş örnek tutanaklar yayınlanır.

 

 1. Bu Genelge kapsamında ilgili kurumlarca gerekli altyapı 01.04.2008 tarihinde sistemin yürürlüğe girmesini sağlayacak şekilde hazırlanır.

 

 1. Bu Genelge 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

Ayrıca Kontrol Edin

Start Stop Sistemi Nedir ve Nasıl Çalışır?

Büyük şehirlerde yaşayan insanların en büyük problemlerinin başında yoğun trafik geliyor. Sabah ayrı, akşam ayrı …